Bong88 là n?n t?ng th? thao cá c??c bóng ?á, casino, ?á gà, xóc ??a Bong88.com kính chào qu? khách!

W88club thành viên m?i

重生之传媒大亨

B?n có m? ??c dành ngày cu?i tu?n khó quên t?i ?i?m ??n c? b?c l?n nh?t ch?u ?? H?u h?t chúng ta ??u r?t h?nh phúc khi ??n v?i Bong88, nh?ng ??i v?i m?t s? ng??i trong chúng ta c? h?i ?? có nh?ng chuy?n ?i ??n Crown Casino d??ng nh? quá xa t?m tay.

??y là l? do t?i sao Bong88 Casino ?? làm cho mong ??c c?a b?n thành hi?n th?c, Casino cho b?n ? nhà và chi?n th?ng.

Gi?ng nh? nh?ng ng??i ti?n nhi?m,?Bong88 t? hào có nhi?u ch??ng trình? chào ?ón cho ng??i ch?i m?i.

Khi ng??i ch?i ??ng k? và t?o tài kho?n m?i c?a h?, ?i?u này s? ???c chào ?ón v?i m?t cung c?p ti?n th??ng ch? phù h?p cho m?t con b?c th?c Bong88.

Cung c?p chào ?ón ???c tr?i r?ng trên ba kho?n ti?n g?i riêng bi?t, ??u có thành tích và l?i ích riêng c?a mình. ?? làm cho b?n cu?c s?ng d? dàng h?n, chúng t?i ?? chia nh? các ?? xu?t chào ?ón ?? cung c?p cho b?n t?t c? các th?ng tin c?n thi?t.

Ti?n g?i ??u tiên c?a b?n t?i Bong88

Khi th?c hi?n kho?n ti?n g?i ??u tiên, b?n s? nh?n ???c m?t khuy?n m?i kinh ng?c lên ??n 300%.

?? amp lên các th?a thu?n nhi?u h?n, Bong88 ném trong m?t 50 thêm Bonus Spins ?? kh?i ??ng.

V?i s? kh?i ??u ngo?n m?c nh? v?y c?a kinh nghi?m Casino tr?c tuy?n c?a b?n, b?n b?t ??u t? h?i làm th? nào Bong88 là ?i ??u này m?t.

Ti?n g?i th? hai c?a b?n t?i Bong88

Ch? khi b?n ngh? r?ng nó kh?ng th? nh?n ???c b?t k? t?t h?n, có m?t kho?n ti?n g?i th? hai cung c?p ch? ??i cho b?n punters h?nh phúc.

Khi ??t ti?n g?i th? hai c?a b?n t?i Bong88, b?n s? ???c ?áp ?ng v?i m?t tr?n ??u lên ti?n th??ng c?a kh?ng ít h?n 50% lên ??n ?3000! M?t l?n n?a, ?? thi?t l?p cho b?n m?t tr?i nghi?m ?i thuy?n bu?m m?n, b?n c?ng s? ???c t?ng 30 l??t quay th??ng.

Ti?n g?i th? ba c?a b?n Bong88

?ó là món quà mà gi? trên cho ? ??y t?i Bong88.

M?t trong nh?ng kho?n ti?n g?i th? ba b?n th?c hi?n, b?n s? nh?n ???c ti?n th??ng tr?n ??u cu?i cùng c?a b?n lên cho b?y gi?. Cái này bao g?m 60% lên ??n ?1500 và 40 Bonus Spins.

V?i nh?ng cung c?p tuy?t v?i nh? v?y, b?n s? ???c ??m b?o gi? gameplay sublime.

重生之传媒大亨

Gi?ng nh? c? hai m88betw88, bong88 có m?t danh m?c ??u t? r?ng l?n c?a các trò ch?i Casino. L?a ch?n này dao ??ng t? các máy khe c?m c? ?i?n, ??n các khe video cao c?p ??n m?t ph?n chuyên nghi?p c?a các trò ch?i ??i l? tr?c ti?p th?c s?.

Ph?n trò ch?i r?t d? ?i?u h??ng b?ng cách nh?p vào các danh m?c khác nhau trên ??u giao di?n.

? ??y ng??i ch?i có th? ch?n t? các tùy ch?n nh? yêu thích cá nh?n c?a h?, Slots ph? bi?n, khe jackpot và trò ch?i b?ng.

Nó c?n ph?i nói r?ng các trò ch?i khe ???c cung c?p b?i ch? t?t nh?t c?a t?t nh?t trong ngành c?ng nghi?p Casino.

B?n s? tìm th?y các trò ch?i c?a các nhà cung c?p ph?n m?m n?i ti?ng nh?:188bet, Bet365, W88, Big Time Gaming, M88, Elk Studios, 138, Leander, Microgaming, Netent, NYX, Quickspin và Thunderkick. ??y là m?t s? nhà phát tri?n trò ch?i hàng ??u trong ngành c?ng nghi?p và n?i ti?ng v?i các trò ch?i ch?t l??ng c?a h?.

N?u khe máy kh?ng ph?i là tách trà c?a b?n, sau ?ó bong88 c?ng có m?t ph?n hào phóng c?a các trò ch?i b?ng.

? ??y b?n có th? ch?n t? các trò ch?i b?ng ???c yêu thích nh? roulette và blackjack c?ng nh? Pontoon.

T?t c? các ??i l? tr?c ti?p và trò ch?i trên bàn là nhà cung c?p b?i NetEnt và Evolution Gaming ?? ??m b?o ch?t l??ng cao nh?t trong các trò ch?i.

GI?I JACKPOTS bong88

?? amp lên các h?p t?i bong88 , ?ó c?ng là m?t ti?n b? jackpot ph?n có s?n cho ng??i ch?i ?ang trên m?t streak roller cao.

? ??y b?n s? tìm th?y tuy?t v?i Jackpot Slots nh? Divine Fortune và Mega Moolah, mà ?? ???c bi?t ??n ?? làm cho ng??i ch?i bình th??ng vào tri?u phú qua ?êm.

? d??i cùng c?a trang, b?n c?ng s? tìm th?y tình tr?ng c?a t?ng th? ti?n b? jackpot.

G?I VIP ??Y ??
Tìm ki?m mà d?m thêm r?ng s? làm cho m?t kinh nghi?m Casino tuy?t v?i vào m?t kinh nghi?m Casino khó quên? Sau ?ó, bong88 ?? ch? là gi?i pháp phù h?p v?i b?n: m?t gói VIP ??y ?? cá nh?n cho các c?u th? trung thành nh?t c?a h?.

? ??y, ng??i ch?i có th? ch?n t? b?t k? b?n c?p ?? c?a tình tr?ng VIP, ??u có l?i ích riêng c?a h?.

Khi l?a ch?n b?t k? c?a các tùy ch?n, b?n s? ???c ??m b?o nh? sau: m?t ng??i qu?n l? tài kho?n cá nh?n, cung c?p Cashback, h? tr? 24/7, rút ti?n nhanh h?n.

?ó là t?t c? t?t và t?t ??p, nh?ng c?ng có m?t s? goodies nghiêm tr?ng ?ang ch? cho ng??i ch?i VIP. Chúng bao g?m, nh?ng kh?ng gi?i h?n: các gi?i ??u riêng, Quà t?ng VIP phù h?p v?i s? thích c?a b?n và các s? ki?n và ngày l? VIP ??c quy?n.

Làm th? nào ?? n?p và rút ti?n t?i bong88

?ang có th? làm cho an toàn và nhanh chóng n?p và rút ti?n là m?t trong nh?ng m?c tiêu cá nh?n mà bong88 ?? ??t cho mình.

??y là l? do t?i sao ng??i ch?i s? có th? ch?n t? m?t lo?t các nhà cung c?p thanh toán ?? hoàn thành giao d?ch c?a h?.

Các nhà cung c?p thanh toán có s?n cho c? rút ti?n và n?p là: Visa, MasterCard, Skrill, Neteller, PaysafeCard và Interac.

L?a ch?n các nhà cung c?p kh?ng ch? ??m b?o r?ng ng??i ch?i và ti?n c?a h? s? lu?n ???c b?o v?, nó c?ng cho phép hoàn thành siêu nhanh các giao d?ch.

H? TR? KH?CH H?NG 24 GI?

N?u b?n ch?y vào r?c r?i, kh?ng có gì ?? lo s?. B?i vì?bong88??có m?t ??i ng? h? tr? khách hàng chuyên nghi?p và th?n thi?n s?n sàng h? tr? b?n vòng ??ng h?.

Các tùy ch?n Live Chat có s?n ? t?t c? các l?n ? phía bên ph?i c?a màn hình và nó ch? m?t vài gi?y tr??c khi b?n ???c ??a vào liên l?c v?i m?t ??i di?n th?n thi?n. ??i ng? h? tr? c?a bong88 có 24/7.

V?Y T?I SAO B?N N?N CH?I T?I bong88 ?

Gi?ng nh? các sòng b?c ch? em c?a mình, bong88 là m?t sòng b?c tr?c tuy?n ph?c v? cho nhu c?u c?a nhi?u ng??i.

Nó kh?ng quan tr?ng n?u b?n là m?t con l?n th?p ho?c m?t con l?n cao, t?t c? m?i ng??i x?ng ?áng v?i kinh nghi?m Vegas theo bong88 .

??y là l? do t?i sao có m?t ph?m vi r?ng l?n c?a máy khe, trò ch?i b?ng, gi?i ??c ??c ti?n b?, th? cào và t?t c? các lo?i trò ch?i ?? ch?n.

Trên ??u trang c?a r?ng có m?t cung c?p chào ?ón tuy?t v?i và cung c?p m?t VIP ??c ?áo ?? kh?i ??ng. Nh?ng gì nhi?u h?n m?t c?u th? mu?n?

H??ng d?n cách t?o tài kho?n bong88 m?i nh?t

Gi?ng nh? m?t s? trang web cá c??c khác, khi mu?n tham gia ??t c??c t?i nhà cái bong88 thì tr??c tiên b?n c?n có m?t tài kho?n cá nh?n c?a riêng mình.

?? giúp ng??i ch?i d? dàng tham gia cá c??c tr?c tuy?n, trong bài vi?t này chúng t?i s? ??a ra h??ng d?n ??ng k? bong88 m?t cách chính xác và nhanh nh?t.

H??ng d?n cách ??ng k? tài kho?n bong88 cho ng??i m?i

B??c 1: T?i trang ch? bong88 ch?n m?c ??NG K?

B?n truy c?p vào trang ch? c?a nhà cái bong88 theo ???ng link: https://www.bong88.com . Ch?n m?c ??NG K? xu?t hi?n ? góc trên bên ph?i c?a màn hình.

B??c 2: ?i?n các th?ng tin ??y ??

Khi b?n click vào m?c ??ng k? s? th?y hi?n ra hai l?a ch?n.

 • M?t là n?u b?n mu?n tr? thành ng??i ch?i ??n thu?n thì ?i?n th?ng tin vào ? ” ??ng k? t?o tài kho?n bong88 “.
 • Còn n?u b?n mu?n tr? thành ??i l? bong88.com thì ?i?n th?ng tin vào các ? bên ph?i.

L?u ? quan tr?ng:

Ngày nay vi?c t?o tài kho?n bong88 tr?c ti?p t?i website chính th?c r?t là khó vì link nhà cái ?? b? ch?n t?i Vi?t Nam.

B?n có th? tham gia vào các ??i l? c?a nhà cái ho?c tìm hi?u thêm các nhà cái liên k?t tr?c ti?p v?i bong 88 T?I ??Y ?? d? dàng h?n trong vi?c h? tr? v? tài kho?n.

Các th?ng tin c?n nh?p ? hai m?c ??ng k? nhìn chung kh?ng khác nhau nhi?u.

C? th? chúng t?i s? h??ng d?n ? phía d??i:

 • Tên truy c?p: ??y là tên dùng ?? ??ng nh?p, c?ng là tên b?n s? d?ng v?nh vi?n trong kho?ng th?i gian tham gia cá c??c t?i bong88. Nh?p m?t d?y t?i thi?u là 6 k? t?, t?i ?a 15 k? t? g?m c? ch? cái và s?, vi?t li?n nhau.
 • H? tên: B?n c?n nh?p ??y ?? h? và tên th?t c?a mình ?? ti?n l?i h?n trong quá trình xác nh?n các giao d?ch n?p ti?n/ rút ti?n khi th?ng c??c.
 • M?t kh?u: T?i thi?u 6 k? t? tr? lên và ch?a ít nh?t 1 ch? in hoa, 1 ch? in th??ng, và 1 ch? s?. B?n nên ??t m?t kh?u d? nh? ?? duy trì ??ng nh?p và nh? kh?ng ???c ti?t l? cho b?t c? ai.
 • Di ??ng: B?n cung c?p ?úng s? ?i?n tho?i ?ang s? d?ng ?? ph?c v? cho vi?c các nh?n kích ho?t tài kho?n c?ng nh? nh?ng giao d?ch g?i ti?n, rút ti?n… nhà cái s? g?i th?ng báo v? máy theo s? ?i?n tho?i b?n ??ng k?.
 • Email: Ngoài s? ?i?n tho?i và các ?ng d?ng chat trên thì Email c?ng là m?t ph??ng ti?n liên l?c ch? y?u c?a bong88 ??i v?i ng??i ch?i. Vì th? b?n nên cung c?p chính xác ?? khi c?n nhà cái có th? liên h?.
 • Ng?n hàng: B?n l?a ch?n m?t ng?n hàng mà mình ?? có tài kho?n và ?ang s? d?ng ?? th?c hi?n các giao d?ch chuy?n ti?n, rút ti?n t?i nhà cái bong88.
 • S? tài kho?n/ chi nhánh ng?n hàng: B?n cung c?p ??y ?? s? tài kho?n và chi nhánh ??ng k? ?? ph?c v? cho vi?c rút ti?n t? tài kho?n c?a nhà cái bong88 ???c nhanh nh?t.
 • Giá / ?i?m: Có m?t s? m?c giá khác nhau cho b?n l?a ch?n, n?u mu?n tham gia cá c??c t?i bong88 v?i m?c giá nào thì click vào ? ?ó.
 • Sau ?ó click vào m?c T?I ?? ??C V? ??NG ? C?C ?I?U KHO?N D?CH V?.
 • M? xác nh?n: ?i?n ?úng theo s? k? t? ? ? bên c?nh vào ? m? xác nh?n

B?m vào nút G?I ?? ??ng k?. Ho?c n?u mu?n thay ??i các th?ng tin b?n có th? ch?n THI?T L?P L?I và ?i?n l?i t? ??u.

B??c 3: So?n tin nh?n kích ho?t ?? hoàn thành quá trình ??ng k? thành viên t?i bong88

Sau khi ?? ?i?n xong các th?ng tin trên và ?n g?i, b?n ti?n hành so?n tin nh?n theo cú pháp: KICHHOAT tên??ngnh?p g?i ??n s? Hotline c?a nhà cái ?? tài kho?n m?i ??ng k? ???c xác nh?n và kích ho?t trên h? th?ng.

Th?ng báo s? ???c g?i v? sau vài phút và b?n s? bi?t ???c mình ?? ??ng k? thành c?ng hay ch?a.

N?u thành c?ng, b?n có th? ti?n hành ??ng nh?p vào tài kho?n bong88 ?? tr?i nghi?m các s?n ph?m m?i nh?t t?i ??y nhé.

B?n có th? login qua tài kho?n dùng th? t?i bong88 ?? tr?i nghi?m tr??c giao di?n nhà cái nhé.
L?u ?:

– Ng??i ??ng k? ph?i t? 18 tu?i tr? lên

– N?u nhà cái phát hi?n ch? tài kho?n có hành vi gian l?n tài kho?n ?ó s? ngay l?p t?c b? xóa v?nh vi?n kh?ng ph?c h?i ???c.

– S? ti?n ít nh?t ?? m? tài kho?n là 200.000 VN?, m?c c??c th?p nh?t 3 ?i?m.

H??ng d?n cách ??ng nh?p bong88

B??c 1: Khi ?? có tài kho?n, b?n vào trang ch? c?a nhà cái và ch?n nút ??NG K? (Login)

B??c 2: ?i?n ??y ?? các th?ng tin bao g?m: Tên ??ng nh?p, m?t kh?u theo ?úng tài kho?n ?? ??ng k? tr??c ?ó.

L?u ?: Hi?n nay trên th? tr??ng cá c??c xu?t hi?n r?t nhi?u link vào bong88.com b? ch?n ho?c link h?ng nên b?n c?n tìm hi?u và ch?n link truy c?p tin c?y, an toàn ?? ??ng nh?p, tránh tình tr?ng m?t tài kho?n.

Khi ?? ??ng nh?p thành c?ng, b?n có th? n?p ti?n vào tài kho?n bong88 ?? tr?i nghi?m d?ch v? c?ng nh? các trò ch?i t?i ??y.

H??ng d?n cách tham gia cá c??c tr?c tuy?n t?i bong88.com

Cách ch?n các s?n ph?m cá c??c theo nhu c?u, s? thích

– Sau khi ?? ??ng nh?p ???c vào trong nhà cái bong88, b?n có quy?n tham gia t?t c? nh?ng s?n ph?m mà nhà cái cung c?p, kh?ng gi?i h?n.

– ? trang ch? bong88 b?n th?y các m?c s?n ph?m ?a d?ng nh?: Th? thao ?o, th? thao, th? thao ?i?n t?, Number Game & Keno, Casino tr?c tuy?n…

– Ch?n m?t trong s? các m?c ?? tham kh?o th?ng tin chi ti?t h?n.

H??ng d?n cách ch?n kèo cá c??c

Chúng t?i xin h??ng d?n m?t lo?i kèo ph? bi?n và c? b?n nh?t hi?n nay ?ó là cá c??c bóng ?á. B?n c?n l?u ? các ?i?m sau:

– Kèo ch?u ? (tên g?i khác: Kèo ch?p, HDP, Handicap…): ??y là lo?i kèo ph? bi?n, th?ng d?ng nh?t ???c d?n các c??c l?a ch?n tham gia nhi?u nh?t. K?t qu? cu?i cùng s? ???c tính t? th?i ?i?m mà b?n ??t ?i?m c??c, vì th? l?u ? th?i gian ?? tránh b? qua c? h?i t?t.

– Kèo tài x?u (Kèo Over Under, kèo trên d??i…): Kèo này kh?ng ph?n bi?t th?i gian ??t c??c, vé c??c s? ???c tính d?a trên t?ng s? bàn th?ng c?a tr?n ??u.

– Kèo ch?u ?u: B?n có 3 l?a ch?n là: Th?ng / Thua/ Hòa.

Ngoài ra còn m?t s? kèo khác nh?: Kèo c??c ph?t góc, Kèo cá c??c t?ng h?p, Kèo c??c ch?n/ L?, Kèo c??c th? ph?t…

H??ng d?n ??t c??c

– Ch?n tr?n ??u và kèo c??c xong, b?n click vào kèo cá c??c ?ó ?? b?t ??u tham gia ??t c??c.

– S? có các m?c sau hi?n ra trên b?ng c??c: Chi ti?t tên ??i, Kèo c??c, m?c nh?p ?i?m c??c/ ti?n c??c. B?n nh?p chính xác s? ?i?m t??ng ?ng v?i s? ti?n mu?n ??t vào m?c ?i?m c??c r?i ch?n Xác nh?n ??t c??c.

– Khi b?n ??t c??c thành c?ng, các vé c??c s? ???c nhà cái l?u l?i, b?n có th? vào xem l?i th?ng tin chi ti?t vé c??c mình v?a ??t và ch? k?t qu? tr?n ??u.

– Khi th?ng c??c, nhà cái s? t? ??ng tính ti?n th?ng c??c vào tài kho?n cho b?n m?t cách chính xác nh?t, nên b?n hoàn toàn có th? yên t?m.

Hy v?ng v?i h??ng d?n cách ??ng k? tài kho?n bong88 nhanh nh?t mà nhà cái s? cung c?p.

Các b?n s? nhanh chóng t?o cho mình m?t tài kho?n cá c??c riêng ?? tham gia tr?i nghi?m và nh?n nh?ng ?u ??i t? nhà cái.

Chúc các b?n thành c?ng!