Web-?àéò MolBiol.ru
 

English  Deutsche Fassung ?ê?à?í?üêèé ?à??àíò
[??éòè] [???è?ò?à?è?]
???
????? ???áù?íèé: 4003   ?ò?àíè?? (201):  1 2 3 4 > » 

?à???? í????ò?é: ?è?ò??
?÷??à, 17:39  Vadim Sharov    
???áù?íè? è? ò?ì?: ?????òè í???é ê???íà?è?ó?í?é èí??ê?èè       ê íà÷à?ó ?ò?àíè??  ê?ìì?íòà?èè:  »
??ò?ó?íèêè ???àè?ü?ê??? èí?òèòóòà áè????è÷??êè? è???????àíèé ? ???-?è?í? ?à??àá?òà?è ?àê?èíó ???òè? ê???íà?è?ó?à íà ??í??? ?è?ó?à ???èêó???í??? ?ò?ìàòèòà. ? ??ì?÷ê??, ???ó÷è??è? ??èí?ò??ííó? ???ó ?àê?èí?, ??è èí??ê?èè SARS-CoV-2 í? ?à??è?à?ò?? ???à??íè? ???êè?.

???àè?ü?êè? è???????àò??è ??è?à?è ???? ?àê?èíó ? ?????èíò?, ??óá?èê??àíí?ì íà bioRxiv. ?ò? ????è?è?ó?ùà??? ??ê?ìáèíàíòíà? ?àê?èíà VSV-?G-spike, ? ê?ò???é ??èê????ò?èí G ?è?ó?à ???èêó???í??? ?ò?ìàòèòà (VSV) ?àì?í?í S-á??ê?ì (spike) SARS-CoV-2.

https://pcr.news/novosti/izrailskaya-vaktsi...lKyZrK1wi7XOo-8?à???? í????ò?é: ?è?ò??
21.06.2020 23:11  Vadim Sharov    
???áù?íè? è? ò?ì?: ?????òè í???é ê???íà?è?ó?í?é èí??ê?èè       ê íà÷à?ó ?ò?àíè??  ê?ìì?íòà?èè:  »
??à?à ???? ? ???: ??? ?àê?èí? ? ?àì ???òó?è? ??íèì è? ??á?????ü????

? ? ê???à-ò? è??à? íà iPhone ? è??ó-?èìó??ò?? ??? ?à?????ò?àí?íè? ?è?ó?à. ?àì ò? è??à??ü ???ü ?è?ó?à è ?è?è?ü, ÷ò? ? 40 ?ò?àíà? ó?? ?à?à??í? ìè??è?í? ????é, è ò??üê? ? ?ò?ò ì?ì?íò ???????ò?? ?????? ó????ì??íè? ???êò?? ó?è??? í??á?÷í?? ?èì?ò?ì? ó ê???-ò??. ??à?í?é ó??ê ?ò?é è??? ? ÷?????÷??ò?? ? íà÷à?? ??è??ìèè ?è?üí? ?ò?òà?ò ?ò áè????è÷??ê?é ó?????, ??????èò ìí??? ???ì?íè ?? ò??? ì?ì?íòà, ??êà ???è ??éìóò, ÷ò? íó?í? ÷ò?-ò? ???àòü. ????à ? ó?è???, ÷ò? ???è????èò ? ?èòà?, ? ?ò? á??? ? ?????èí? ?í?à??, ? ? ????ìíè? ??? ?ò?ò ?èìó??ò??. ? ?????íè? ??à?? BGI Group ? ?ò? ??à?í?é ??í?òè÷??êèé è???ê ? ?èòà? è ìè?? ? ??êò??ó ?àí ???íü (????í??àò??ü BGI Group. ? ???) è ?????è? ??? ??è??ìè?. ?í ?êà?à?: ??? ?íà??ü, ? ???ì? ??é÷à? íà???ó?ü ? ??àí?. ?? ??é÷à? ???àíè?????à?ì ò??òè???àíè??. ?í ìí? ÷??òí? ?êà?à?, ÷ò? ?ò? ?÷?íü ???ü??íà? ?èòóà?è?. ???è?????íí?é BGI ò??ò ò???à á?? ??èí?ò??íí?ì ???á??íí?ì ? ?èòà?. ? ??????è? ??? ?àòü íàì è? ò??ò?, è ?íè á?????ì???í? íàì è? ?????à?è. ??, ? ???? ?÷????ü, ?????à?è è? ? ?????ò??áíà???? è ò.?. ??? íà?è ??????ó?ùè? ??é?ò?è? á??è ??í??àí? íà ?ò?ì ?? ??èí?è?? ? á??ò??ì è ?àíí?ì ??íèìàíèè ò???, ÷ò? ì? ì???ì ????àòü.


? ? ?àí??ìè?é ó ?à? ????è???ü ò?è ÷?òêè? íà??à???íè? ? ?àê?èí?, ????à?àò? è ò??òè???àíè?. ????à?àò ???è?à?è?? ? ?à??àá?òêà ??èì?à?à?, ? ê?ò??ó? èí???òè???à? ????. ?àê?é ?áú?ì ???è?????ò?à ?? ??é÷à? ?àê?à???à?ò??

? ?? ??é÷à? ???è????èì 60 ò??. êó???? ???è?à?è?à? ? ì????, ? è?í?, ???ì??í?, íà?à?òèì ?? 100 ò??. ? ì????. ?? ?è?èì ?íà÷èì?é ?????, ? ò?ì ÷è??? ì???óíà???í?é. ?????íà÷à?üí? ????à?àò á?? ?à??àá?òàí ? ???íèè è è????ü???à??? ??? ??÷?íè? ??è??à. ?? ì? ?óì??è á??ò?? ??????òè ê?èíè÷??êè? è???òàíè?, ????àòü ì??è?èêà?è?, ??êà?àòü ??? ????êòè?í??òü è ?????ìè ???ó÷èòü ???è?ò?à?è? èì?íí? ?? ê???íà?è?ó?ó. ?à ??????é í????? ? ?ó??èè òàê?? ?ì???è ?èíò??è???àòü ??à?è?è?à?è?? è ???è?ò?è?ó?ò ??? ó ??á?. ?èíè?ò? ???ì????íí??òè è ò??í????èé ?ó??èè [?ó?òà?à ?à?àíê] ?à??è?, ÷ò? ??àíè?ó?ìà? ???è?ò?à?è? ? ?è?ò?÷íèê ??????òè è ???ò???à?. ??í?òí?, ÷ò? ???íèêà?ò ??????: ??÷?ìó ?? ?àìè ???í?? ?ò??? í? ????à?è? ?ò??ò ?÷?íü ????ò?é, è ?í ? ?óá?è÷í?é ????ê??òè. ???íè? ??èì?í??à ????à?àò íà 3 ò??. ?à?è?íò?? ? ê???íà?è?ó??ì è ???ó÷è?à ?????è? ???ó?üòàò?, í? í? ??????è?à ??à?í?íè? ? ê?íò???üí?é ??ó???é. ?íè ??àíè?ó?ò ?à????èòü íàá?? 90 ?à?è?íò?? ??? ê?èíè÷??êè? è???òàíèé ? è?í?. ????? ???ó÷?íè? èí???ìà?èè è? ?èòà? ?? è? ê?èíè÷??êèì è???????àíè?ì ì? ?òà?è ??àèì???é?ò???àòü ? ???íè?é è ?á?ó??àòü è? ??àí?. ? èò??? ?÷?íü á??ò??, ? ???ò??ò?ò?èè ?? ???ìè ??????ó?àìè, ì? ??????è è???òàíè? íà 60 ?à?è?íòà?, ??é÷à? ?àêàí÷è?à?ì è???òàíè? íà 330.

? ????íà ?è ?àê?èíà?è? á?òü ?á??àò??üí?é?

? ?ò? ?????? ê ?????ò??áíà????ó è?è ê ?èí???à?ó. ??, êàê ??êà???à?ò ì???óíà???í?é ???ò, ??? ò??? ÷ò?á? ??òàí??èòü ??è??ìè?, ?àê?èíè???àíè? ????í? ???éòè ?ê??? 60% íà????íè?. ???ò?ìó ?àê?èíà ? ?ò? ? èíò????à? ????é. ? ìà?? ò???, ????è?í? áó?óò ? ???à??? á???? ??è?è???è???àíí?ì ??????íèè, ÷?ì ??à??àí? ìí??è? ??ó?è? ?ò?àí, ê?ò???? ?è?è÷??êè í? ?ì??óò ???ó÷èòü ?àê?èíó ?? ê?í?à ????ó?ù??? ???à.


?????áí?? íà ???:
https://www.rbc.ru/interview/business/19/06...15iVJwmyQYcqJ0o


?à???? í????ò?é: ?è?ò??
19.06.2020 11:19  Vadim Sharov    
???áù?íè? è? ò?ì?: ?????òè í???é ê???íà?è?ó?í?é èí??ê?èè       ê íà÷à?ó ?ò?àíè??  ê?ìì?íòà?èè:  »
? ????èè íà÷à?è?ü ê?èíè÷??êè? è???òàíè? ?àê?èí? ???òè? ê???íà?è?ó?à

? ÷?ò????, 18 è?í?, ?àê?èíó ???ó÷è?è ?????? ??ó??? ??á?????ü???: 18 ÷?????ê ? ??÷?í???ê?ì óíè????èò?ò? ?èí???à?à ????èè è 18 ÷?????ê ? ?è?èà?? ? 7 ??à?í??? ???íí??? ê?èíè÷??ê??? ????èòà?? èì?íè àêà??ìèêà ?.?. ?ó???íê?. ?àê?èíà ?à??àá?òàíà ? ????? èì. ?.?. ?àìà??è; ? ?àìêà? è???òàíèé áó?óò ???í?í? á????à?í??òü, ????í??èì??òü è èììóí???íí??òü ??ó? ???ì ????à?àòà: ?à?ò???à ??? ?íóò?èì???÷í??? ?????íè? ??àì-?????-?àê? è ?è??è?è?àòà ??? ??è??ò????íè? ?à?ò???à ??? ?íóò?èì???÷í??? ?????íè? ??àì-?????-?àê ?è??.

? ??à?í?ì ???íí?ì ê?èíè÷??ê?ì ????èòà?? èì. ?.?. ?ó???íê? è???ò??à?ò ??àì-?????-?àê?. ????òè ??á?????ü?àì ?????í ??èí ê?ì??í?íò ?àê?èí?, ?ù? ????òè ? ?ò???é. ?èí?á???í? ????èè ??????òà?è?? ???ò??ò?ò?ó?ùè? ?è???ìàò??èà??. ? íà?ò??ù?? ???ì? ??á?÷í?? ????êò?? è?è ?????í?íèé ?ò ?àê?èíà?èè í? íàá???à?ò??. ?÷à?òíèêè íà????ò?? ??? í???????í?ì íàá????íè?ì. ×???? í??ê??üê? ?í?é, ????? ???????íè? ????è÷í?é ???íêè á????à?í??òè è ????í??èì??òè, ?àê?èíó ???ó÷àò ??òà?üí?? ó÷à?òíèêè.

? ??÷?í???ê?ì óíè????èò?ò? ???????ò è???òàíè? ????à?àòà ??àì-?????-?àê ?è??. ? íè? ??èíèìà?ò ó÷à?òè? 38 ??á?????ü??? ? ????à?ò? 18?65 ??ò: ?òó??íò?, ??ò?ó?íèêè ?à??è÷í?? ???àíè?à?èé, ??è???è? è? ?à?í?? ??????? ????èè. ?ììóíè?à?è? ?ò???é ??ó??? (20 ÷?????ê) ??àíè?ó?ò?? íà ????ó?ù?é í?????. ?÷à?òíèêè áó?óò íàá???àòü?? ? ?òà?è?íà?? ? ò?÷?íè? 28 ?í?é.

https://pcr.news/korotko/v-rossii-nachalis-...ieMqmWPyyI35Fqc


?à???? í????ò?é: ??í????í?èè??áèíà? "????÷?ò ê??ò?ê è àíà?è? è? ?è?í??????áí??òè";  deleted by Vadim Sharov
14.05.2020 12:06  ??ì?àíè? ???èê?í / Vadim Sharov           ê íà÷à?ó ?ò?àíè??  ê?ìì?íòà?èè: 0
user posted image

??ì?àíè? ???èê?í ??è??à?à?ò íà ??áèíà? "????÷?ò ê??ò?ê è àíà?è? è? ?è?í??????áí??òè".

?àòà: 22 ìà? 2020
???ì?: 11:00 - 11:30

??????????? ?? ????ê? >>>>

? ?àíí?ì ??áèíà?? ì? ???????èì ?:

? ?à??è÷í?? ?????áà? ????÷?òà ê??ò?ê;
? ??à??è÷??ê?ì ?????á? àíà?è?à ?è?í??????áí??òè ? è????ü???àíè?ì ò?è?àí????? ?èí???;
? ???ì??í??ò?? à?ò?ìàòè?è???àòü ì?ò?? ò?è?àí????? ?èí??? è ó???è÷èòü ???ò????í??òü ???ó÷à?ì?? ?àíí??;
? ? ò??á??àíè?? ê è????ü???àíè? ì?ò??à ò?è?àí????? ?èí??? ? ?à?ìà???òè÷??êè? ???è?????ò?à? è ??ó?è? ???òè?è?è?ó?ì?? ?àá??àò??è??.

???óùà? ??áèíà?à - ?íà?òà?è? ?ò?????à, ????èà?è?ò ?? ????óê?èè "???ò?÷í?? ???í????èè", ??ì?àíè? ???èê?í.


?à???? í????ò?é: ??í????í?èè??áèíà? "??à?íèò??üí?é àíà?è? ???????? ê è?ì???íè? ê??ò?÷í??? ?í????òè÷??ê??? ì?òàá??è?ìà";  deleted by Vadim Sharov
14.05.2020 11:53  ??ì?àíè? ???èê?í / Vadim Sharov           ê íà÷à?ó ?ò?àíè??  ê?ìì?íòà?èè: 0
user posted image


??ì?àíè? ???èê?í ??è??à?à?ò íà ??áèíà? "??à?íèò??üí?é àíà?è? ???????? ê è?ì???íè? ê??ò?÷í??? ?í????òè÷??ê??? ì?òàá??è?ìà".

?àòà: 21 ìà? 2020
???ì?: 11:00 - 12:00

??????????? ?? ????ê? >>>>

??èí?à?è?íà? ???íêà ?í????òè÷??ê??? áà?àí?à ê??ò?ê è????í??ò?? ??é÷à? ? è????ü???àíè?ì í??ê??üêè? ò??í????è÷??êè? ????????.

? ??????à? ?àíí??? ??áèíà?à ì? ?à?á???ì ?òè ????íè?: è? ?????è? ?ò???í? è ??èí?è?èà?üí?? ?ò?è÷è?.

???óùèé ??áèíà?à - ???ê?àí?? ????á??, ì?í????? ?? íà??à???íè? ????ò??ìèêà?
??? ???ì?àíè? ???èê?í?.


?à???? í????ò?é: ??í????í?èè???à ???à?èè ? ?à???ü?êè? ???à;  ??ò???à????ê, ? 7 ?? 12 ??íò?á?? 2020 ?.
17.05.2020 00:35  Vadim Sharov           ê íà÷à?ó ?ò?àíè??  ê?ìì?íòà?èè: 1
???ê?ìèò?ò ?? ???????íè? XX ????óíà???í?é ê?í????í?èè ì?????? ó÷?í?? ????à ???à?èè ? ?à???ü?êè? ???à?, ?????ù?íí?é 180-??òè? ?? ?í? ?????íè? ?????????à ?.?. ?ó??ê???, 100-??òè? ????óá?èêè ?à???è? è 80-??òè? ??ò???à????ê??? ???ó?à??ò??íí??? óíè????èò?òà ??è??à?à?ò ?à? ??èí?òü ó÷à?òè? ? ?àá?ò? ê?í????í?èè, ê?ò??à? áó??ò ??????èòü ? ???è?? ? 07 ?? 12 ??íò?á?? 2020 ???à íà áà?? ??ò???à????ê??? ???ó?à??ò??íí??? óíè????èò?òà.

??????? ?×????? ? ???????????

? ?àá?ò? ê?í????í?èè ì??óò ??èí?òü ó÷à?òè? ì?????? ó÷?í?? (????à?ò ?? 35 ??ò), à òàê?? ??è??à??íí?? ???óùè? ó÷?í?? è ????èà?è?ò?. ???ê?ìèò?ò ??òà????ò ?à ??á?é ??à?? ê?íêó??í??? ?òá??à ó?òí?? ??ê?à???. ??? ó÷à?òè? ? ê?í????í?èè í??á???èì? í? ????í?? 30.05.2020 ?. ?ò??à?èòü ? à???? ???ê?ìèò?òà ê?í????í?èè (?? ????) àíê?òó ó÷à?òíèêà è ?? 20.07.2020 ?. ??????òà?èòü ???êò??íí?é è ??÷àòí?é (1 ?ê??ì???? ? ????è??ìè ???? ??à?ò????, à ??? ó÷à?òíèê??, í? èì??ùè? ó÷?í?é ?ò???íè, ????íà á?òü ?è?à ?óê????èò???) ?à?èàíò? ò??è???. ?? 15.08.2020 ?. ???ê?ìèò?ò ???áùèò ó÷à?òíèêàì ? ??èí?òèè è?è ?òê??í?íèè ??ê?à???.

?ó÷?è? ?àá?ò?, ?? ????íè? ê?íêó??í?é ê?ìè??èè áó?óò ??óá?èê??àí? ? ?ó?íà?à? ?Resources and Technology? (AGRIS, ???, ????), ?Hortus Botanicus? (DOAJ, ????) è ?StudArctic Forum? (????) ??ò???à????ê??? ???ó?à??ò??íí??? óíè????èò?òà, ??????òè? ????è? ó÷?áí?? ?à????íèé. ???í?é ?ó?íà?? ?ê??÷?í ? ????óíà???íó? áà?ó ?àíí?? Web of Science Core Collection, à òàê?? ? áà?ó ?àíí?? Russian Science Citation Index (RSCI) íà ??àò???ì? Web of Science? è ????í?é ???òíèê / Forestry Bulletin? ?ê??÷?íí?ì ????è?èóì?ì ??? ? ????÷?íü ???óùè? íàó÷í?? ?ó?íà??? è è??àíèé ????èè.????×?? ?????:

?ó??êèé, àí??èé?êèé.??????????????? ?????:

??÷í?é ?à?ì?? ???àíè?à?è?íí??? ??í??à áó??ò ?áú????í ?? ?ò???ì èí???ìà?è?íí?ì ?è?üì?. ??? ???ò??íí?? ó÷à?òíèê?? ????ó?ì?ò??í? ?êè?êè.????? ???ê?ìèò?òà:

? ??????: 141005, ????è?, ???ê???êà? ?á?à?òü, ?. ??òèùè-5, 1-? ?í?òèòóò?êà?, 1, ?? ???? èì. ?.?. ?àóìàíà,

????íòó ???????? ??ò?ó ??è???ü??è÷ó

???./?àê?: + 7 (495) 586-81-91

E-mail: melnik_petr @ bk.ru? ?????????????: 185910, ????è?, ?. ??ò???à????ê, ??. ??íèíà, 33, ?í?òèòóò ???í??, ???í?? è ?ò??èò??üí?? íàóê ??ò???à????ê??? ???óíè????èò?òà

????íòó ???????? ?à?è?è? ?ó?üìè÷ó

???.: + 7 (814-2) 71-10-08

E-mail: vkatarov @ petrsu.ru?í???ìà?è?íí?é ???í???

?àéò ????à ???à?èè? http://www.lesaevrasii.ru

?íê?òà http://www.biohab.ru/index.php?app=core&mo...h&attach_id=657

??è??à??íè?: http://www.biohab.ru/index.php?app=core&mo...h&attach_id=658


?à???? í????ò?é: ?í???ìà?è?
28.04.2020 15:37  Vadim Sharov    
???áù?íè? è? ò?ì?: ???è?íà?üí?? ???óì? ?àá??àò??í?é ì??è?èí?       ê íà÷à?ó ?ò?àíè??  ê?ìì?íòà?èè:  »
27.04.2020

?àá??àò??í?ìó ?ò???ó ??? ?ê???é ì??è?èí?ê?é ??ì?ùè èì.?.?.?ê?è??????ê??? ò??áó?ò?? ??? ?àá?ò? íà ???ì?íí?é è?è ???ò??íí?é ??í???:

- ?àá??àíò?

- ???ü?????-?àá??àíò?

- ì??è?èí?êè? ò??íèêè

??????÷ò?íè? ???ò?í??íòàì, èì??ùèì ???ò ?àá?ò?:

- ì?ò???ì ???

- íà èììóí???ìè??ìèí????íòí?? àíà?è?àò??à?

- ? ?àá??àò??èè ê?èíè÷??ê?é èììóí????èè ì?ò??àìè ???ò?÷í?é ?èò?ì?ò?èè, òó?áè?èì?ò?èè è ??.

??ó?è? ?áú????íè? ? ?àêàí?è? ? ???è?? ??è??ìèè Covid 19 http://www.biohab.ru/index.php?/topic/1532...B8%D0%B0%D0%BB/


?à???? í????ò?é: ??í????í?èè??áèíà? "?í???ì??íà? ???ìàò???à?è?: ??ò?ìàòè?à?è? ?÷è?òêè àíòèò??";  deleted by Vadim Sharov
23.04.2020 12:57  ??ì?àíè? ???èê?í / Vadim Sharov           ê íà÷à?ó ?ò?àíè??  ê?ìì?íòà?èè: 0
30 à????? ? 11:00 ???ò?èò?? ??áèíà? ??ì?àíèè ???èê?í "?í???ì??íà? ???ìàò???à?è?: ??ò?ìàòè?à?è? ?÷è?òêè àíòèò??".

??ìó áó??ò èíò????í? - ???ò??ìí?? ?àá??àò??èè.

???è?ò?à?è? íà ??áèíà? ?? ????ê?>>>

?à??àá?òêà è ??òèìè?à?è? ?÷è?òêè á??ê??, ? ò?ì ÷è??? àíòèò??, ?à?? ? ?àá??àò??í?ì ìà??òàá? ò??áó?ò á??ü???? ò?ó?à è ???ì?íè. ??à???à?? à?ò?ìàòè?à?èè ìí??è? ?????????, ??? ì?ò??èêà ?òàí??èò?? ???à??? á???? ó??áí?é è ????ò?é ? ??à?è?à?èè.

??ê?à?÷èêè:

??àí ?à????, ê.?.í., ????èà?è?ò ?? ????óê?èè - ???ò??ìèêà,
??? ""?è?-?à? ?àá??àò??èè""

???ê?àí?? ????á??, ì?í????? ?? íà??à???íè? ????ò??ìèêà?
??? ???ì?àíè? ???èê?í?


?à???? í????ò?é: ??í????í?èè3-? ???????èé?êà? ê?í????í?è? ?? à?ò??áè????èè: ??ê??áè????è?: ?ò ???????? ê áó?óù?ìó?;  5 - 9 ?êò?á?? 2020 ?., ?óùèí?, ????è?
13.02.2020 21:55  Vadim Sharov           ê íà÷à?ó ?ò?àíè??  ê?ìì?íòà?èè: 0
3-? ???????èé?êà? ê?í????í?è? ?? à?ò??áè????èè: ??ê??áè????è?: ?ò ???????? ê áó?óù?ìó?
5 - 9 ?êò?á?? 2020 ?., ?óùèí?, ????è?


??à?à?ì?? ê?????è!

?àó÷í?é ????ò ??? ?? à?ò??áè????èè è ?í?òèòóò ?è?èê?-?èìè÷??êè? è áè????è÷??êè? ???á??ì ??÷??????íè? ??? è ??è??à?à?ò ?à? ??èí?òü ó÷à?òè? ? ?àá?ò? 3-?é ???????èé?ê?é ê?í????í?èè ?? à?ò??áè????èè ??ê??áè????è?: ?ò ???????? ê áó?óù?ìó?, ê?ò??à? ???ò?èò?? ? ?. ?óùèí? ???ê???ê?é ?á?à?òè c 5 ?? 9 ?êò?á?? 2020 ?.

??? ò?êóùà? èí???ìà?è? ? ê?í????í?èè ???òó?íà íà ?àéò? http://cryosol.ru/astrobiology2020.

????????!

??? ???ì??í??òè ???ó÷?íè? ?èíàí????é ???????êè ?ò ????, ???ê?ìèò?ò ê?í????í?èè ????èò ?à? ??è??àòü ?????????èò??üí?? íà??àíè? ?????? ??ê?à?à ?? 29 ????à?? 2020 ???à. ????????ò?èè, íà??àíè? ??ê?à?à è ò??è??? ì???ò á?òü è?ì?í?í?. ?????????èò??üíà? ?óììà ???àíè?à?è?íí??? ??í??à ??? íàó÷í?? ??ò?ó?íèê?? è à??è?àíò?? ???òà?èò 4000 ?óá., ??? ìà?è?ò?àíò?? è ?òó??íò?? ? 1500 ?óá.

?à íà?ò??ùèé ì?ì?íò ?à??àá?òàí? ??í??í?? íà??à???íè? ê?í????í?èè, ê?ò???? í???ò ?????à?èò??üí?é ?à?àêò??. ? ????è ? ?òèì ???ê?ìèò?ò ? ?à???òü? ??èì?ò ?à?è ????????íè? ?? íà??àíè? ?àá?÷è? ??ê?èé è ê?ó???? ?ò????. ????????íè? ????èì íà??à???òü ? à???? ???ê?ìèò?òà ??è?èí?é ???í? ??à?è??à???í? (el.spirina@gmail.com) è?è ?? ò?????íó +7 926 757 86 87 ?? 29 ????à?? ?ê??÷èò??üí?.

??í??í?? íà??à???íè? ?àá?ò? ê?í????í?èè:

??ê?è? 1: ?íà? ??ì?? è ?? ?áèòàò??è: ??è??ò??è ?è?íè á???? ???? (?à???íò????è÷??êè?, ?à???áè????è÷??êè?, ??????è÷??êè? ??ò??è?è è èí?? à???êò?; ???ì??í?? ì????è ??????íè? ?è?íè íà ??ì??);

??ê?è? 2: ?áè???íí?é ?èíò?? áè????àíè÷??êè? ????èí?íèé è ????áè????è÷??êà? ??????è? (è?ó÷?íè? ????áè????è÷??ê??? ?èíò??à ???àíè÷??êè? ????èí?íèé ? ê??ì??? è íà ?àíí?é ??ì??; à?ò??êàòà?è? ? êàê è?ò?÷íèê ????è÷í??? ???àíè÷??ê??? ??ù??ò?à);

??ê?è? 3. ?ê?ò??ìà?üí?? ?ê??è?ò?ì? ? ì????ü ??? ?ê??áè????è÷??êè? è???????àíèé (è?ó÷?íè? ê?è?????? ??ì?è êàê ì????è ???ì??í?? ?ê??è?ò?ì íà ??àí?òà? ê?è???íí??? òè?à; ?ê??áè????è? ????í?? ??óòíèê?? ??àí?ò-?è?àíò??: ???ì??í??òü áè????è÷??êè? è ????áè????è÷??êè? ?èê??? ? ó????è?? ?ò?óò?ò?è? ???í?÷í??? ???òà è íè?êè? ò?ì???àòó?; è???????àíè? ?ê?ò??ìà?üí?? ò??ì??è?üí?? è ??è????è?üí?? ìèê?????àíè?ì??):

3.1 ?èê??áí?? ???áù??ò?à ?ê?ò??ìà?üí?? ?ê??è?ò?ì (????÷è?, êè???? è ù???÷í?? ?ê??è?ò?ì?);

3.2 ??è?áè?????à ??ì?è è ??????êòè?? ??è?êà ?è?íè íà ??àí?òà? è ò??à? ê?è???íí??? òè?à;

??ê?è? 4: ????????íè? ???????? è ì??àíè?ì?? ???è?à?ì??òè ??ìí?? ???àíè?ì?? ? ?ê?ò??ìà?üí?? ó????è?? ?ê?ó?à?ù?é ????? è ê??ì??à (è?ó÷?íè? ó?ò?é÷è???òè áè????è÷??êè? ?è?ò?ì ê ó????è?ì ê??ì??à; ???ó?üòàò? ?ê????èì?íò?? íà íè?êè? ??ìí?? ??áèòà?);

??ê?è? 5: ?í???ìí?? ì??ò??áèòàíè?: ì????è???àíè? è ???ì?? è???????àíè? (è???????àíè? ?óí?, ?à??à, ê?ì?ò, ì?ò???èò??, ì???????í?é è ì????àí?òí?é ???è è ??ó?è? ò?? ???í?÷í?é ?è?ò?ì?).

??ó???? ?ò???:

????á??ì? à?ò??áè????èè ? ????èè?

???ìàò ê?í????í?èè ?? à?ò??áè????èè ???????à?à?ò ???????íè?:

? ???íà?í?? ??ê?à??? ???óùè? ó÷?í?? ?ò?àí? ???????èò??üí??òü? 25 ìèí. ?? àêòóà?üí?ì ???á??ìàì à?ò???è?èêè, ??àí?ò????èè, áè????èè, áè??èìèè, ìèê??áè????èè, ì???êó???í?é áè????èè, ?à???íò????èè, ??????èè;

? ??ê?è?íí?? ??ê?à??? ???????èò??üí??òü? 15 ìèí.

? ?ò?í????? ??ê?èé ? ????òèìèíóòí?ìè ?????íòà?è?ìè à?ò???? (à?ò??? ?ó÷?è? ?ò?í????? ?????íòà?èé áó?óò íà??à???í? ?è???ìàìè);

???è?? ??ê?à??? è ?ò?í????? ???áù?íèé áó?óò ???òó?í? ?í?àéí ê íà÷à?ó ê?í????í?èè íà ?àéò? http://cryosol.ru

?àá?÷èé ???ê ?ê???-ê?í????í?èè: ?ó??êèé.

?àó÷í?é ê?ìèò?ò:

???????àò??ü ?????àììí??? ê?ìèò?òà: ?.?. ???àí?? (àêà??ìèê ???),

?àì. ???????àò???: ?.?. ???ê???? (÷?.- ê???. ???)

???????àò??ü ???ê?ìèò?òà ê?í????í?èè: ?.?. ?è?êèíà (???.í.?., ê.?.-ì.í.)

???ê?ìèò?ò:

?.?. ??è?èíà (??ê??òà?ü ê?í????í?èè), ?.?. ?á?àì??, ?.?. ?à???èí, ?.?. ×ó?èí??à, ?.?. ?àíèíà, ?.?. ?àòè???è÷.


?àé?/?:

?êà÷àòü ?àé? 3___________________________________________________.pdf
?à?ì??: 188.24ê
ê??-?? ?êà÷è?àíèé: 1082
?à???? í????ò?é: ??í????í?èè24-à? ????óíà???íà? "?è????è? - íàóêà XXI ??êà";  ?óùèí?, 5-9 ?êò?á?? 2020 ???à
11.02.2020 11:03  Vadim Sharov           ê íà÷à?ó ?ò?àíè??  ê?ìì?íòà?èè: 2
24-à? ????óíà???íà? ?ê??à-ê?í????í?è? ì?????? ó÷?í?? "?è????è? - íàóêà XXI ??êà"

?????è? ??ó?ü?! ?òó??íò?, à??è?àíò?, ì?????? ó÷?í?? è ???, êò? èíò????ó?ò?? áè????è?é ? ìí????á?à?èè ?? íà??à???íèé!

??è??à?à?ì ?à? ??èí?òü ó÷à?òè? ? 24-?é ????óíà???í?é ?ê???-ê?í????í?èè ì?????? ó÷?í?? "?è????è? - íàóêà XXI ??êà", ê?ò??à? ???ò?èò?? 20-24 à????? 2020 ???à.

?à? ??óò ??ê?èè ó÷?í?? ìè?????? ó???í?, ìà?ò??-ê?à???, ?ê?êó??èè ? ?àá??àò??èè, ?áù?íè? ? ê?????àìè è? ?à??è÷í?? ???è?í?? ????èè.

??? ó÷à?òè? ? ?àá?ò? ?ê???-ê?í????í?èè í??á???èì? ?? 16 ?í?à??:

?à???è?ò?è???àòü?? íà ?àéò? ê?í????í?èè ?? à????ó www.biology21.ru ? ???è?ò?à?è? ó?? ?òê??òà!
??á?àòü ???ìó ó÷à?òè? (?÷í??, ?à?÷í??, ??ó?àò??ü) è ??ê?è?.
?í??òè ? ?è÷í?é êàáèí?ò íà??àíè? ò??è??? è èí???ìà?è? ?á à?ò??à?.
?à??ó?èòü ò??è?? (ê??ì? ??ó?àò???é) ?? ?ê?à?ê? ????è?? íà ê?í????í?è??.
??à?è?à ????ì??íè? ò??è??? ì??í? ???ì?ò??òü ?? ?ê?à?ê? ?÷à?òíèêàì.


?? 20 ìà?òà:

???í? ???àòèòü ???àíè?à?è?íí?é ??í?? ÷???? ?è÷í?é êàáèí?ò, ?à?ì?? ?????í??à ???òà?èò ?à ?÷í?? ó÷à?òè? ???òà?èò 2500 ?óá.; 1000 ?óá. - ?à?÷í?? ó÷à?òè?; 1000 ?óá. ? ??ó?àò??ü ? íàá???ì ó÷à?òíèêà (á?? ò??è???).

??ê?èè ?ê???-ê?í????í?èè (ê???):

1. ?èê??áè????è? è ?è?ó?????è? (microbio)

2. ?è?èí???ìàòèêà è áè??è?èêà (biophys)

3. ????êó???íà? áè????è? (molbiol)

4. ?è??èìè? (biochem)

5. ??÷??????íè? è à????ê????è? (soil)

6. ?è?ò??í????è? è ??èá????ò???íè? (biotech)

7. ?è?è????è? ?è??òí?? è ?óí?àì?íòà?üíà? áè?ì??è?èíà (biomed) (ò????òè÷??êà? ÷à?òü)

8. ?è?ì??è?èíà è áè??à?ìà???òèêà (biopharm) (??èê?à?íà? ÷à?òü)

9. ?è?è????è? ?à?ò?íèé è ??ò?áè????è? (photobio)

10. ?ê????è? (ecolog)

???ì ?à?! ?ó??ò èíò????í?!
http://www.biology21.ru/ru/enterprises/conference.html


?à???? í????ò?é: ?í???ìà?è?
01.02.2020 11:54  Vadim Sharov    
???áù?íè? è? ò?ì?: ??í ?à?óìà       ê íà÷à?ó ?ò?àíè??  ê?ìì?íòà?èè:  »
???ê??é ??????
14 ÷.
29 ?í?à?? ? ?èí?á?íàóêè ???ò?????ü ?à???àíè? ???????ì?ò??íí??? ????òà ?? ???àíè?à?èè ??????òà???íè? ???òó?à ê èí???ìà?è?íí?ì íàóê?ì?ò?è÷??êèì áà?àì ?àíí?? è ???í?ò?ê?ò???ì íàó÷í?ì ???ó??àì. ??? ?à??ì?ò??í ?????? ? ??íò?à?è???àíí?é ????è?ê? ? 2020 ???ó, ??? ???àíè?à?è? ê?ò???é ò????ü ???ó÷?íà ????. ??í??íà? ?è?êó??è? êà?à?à?ü ??à?í?íè? ??ó? ì?????é ????è?êè: ?íà?è?íà?üí?é?, ê???à ????è?êà ??óù??ò????ò?? ??? ???? íàó÷í?? èí?òèòóò??, ?ó??? è íàó÷í?? áèá?è?ò?ê (????? ?ê??? 1500 ???àíè?à?èé) è ????àíè÷?íí?é?, ê???à ????è?êà ????ì???ò?? ò??üê? ??? ò?? ???àíè?à?èé, ê?ò???? àêòè?í? ???ü?ó?ò?? ???ò??ò?ò?ó?ùèì èí???ìà?è?íí?ì ???ó???ì.
? í? áó?ó ????ü ?à??êà???àòü ? ?????áí??ò?? ???ò?????é?? ?è?êó??èè, ò?ì á????, ÷ò? ?? ???ó ???ó???? ?????????? ? íà?èìè ?à?óá??í?ìè ?à?òí??àìè ? ??????íèè ???òó?à ???????à?ò??. ?òì?÷ó ?è?ü ????ó?ù??.
?á????òí? ?? ???ì ???ó??àì êà?òèíà ??èíàê??à?: ???ó??? ?ê??üê?-íèáó?ü ?àì?òí? è????ü?ó?ò?? ò??üê? ó ÷à?òè ???àíè?à?èé (í? á???? 600, à ??? á??ü?èí?ò?à ???ó???? è ò??? ì?íü??). ??ò?ó?íèêè ??òà?üí?? íàó÷í?? èí?òèòóò?? è ?ó??? ???áù? í? ???ü?ó?ò?? ?????ì?íí?ìè íàó÷í?-èí???ìà?è?íí?ìè ???ó??àìè, ò? ??òü ??????÷èòà?ò ???á??àòü ? èí???ìà?è?íí?ì ?àêóóì?. ??è??ê òàêè? ???àíè?à?èé è????ò?í, è ?í í? è?ì?í??ò?? ó?? í??ê??üê? ??ò. ???ì??í?, ê òàêèì èí?òèòóòàì è ?ó?àì ?ò?èò ?íèìàò??üí? ??è?ì?ò??òü??.

????? á?à???à?í??ò?é: 1??á?à???à?è?è (1): Bear


?à???? í????ò?é: ?í???ìà?è??òê??ò?é ê?íêó?? ???òó?à ??? ???????íè? ì???è??è??èíà?í?? è???????àíèé;  deleted by Vadim Sharov
31.01.2020 18:32  Vadim Sharov           ê íà÷à?ó ?ò?àíè??  ê?ìì?íòà?èè: 1
??à?à?ì?? ê?????è!

??íò?à?üí?-??????é?êèé ê?í????èóì ?? è???????àò??ü?êèì èí??à?ò?óêòó?àì(Central European Research Infrastructure Consortium, CERIC-ERIC)?áú??è? ?òê??ò?é ê?íêó?? ???òó?à ??? ???????íè? ì???è??è??èíà?í??è???????àíèé ? ?à??è÷í?? ?á?à?ò?? ìàò??èà??????íè? è íàí?ò??í????èé.

????????àò??è ??á?é ?ò?àí? ìè?à ì??óò ???àòü ?à??êó íà ???ó÷?íè?á????àòí??? ???òó?à ê ~ 50 ó?òàí??êàì è ??óì ?àá??àò??è?ì ? ?òè??á?à?ò??.

? ê?íêó??à ??à ê?àéíè? ???êà ???à÷è ?à???ê:

- 02.03.2020, ?????à?èò??üí?? ?à??ì?ò??íè? ?à??êè è ???ì??í??òü ??
ó?ó÷??íè?,
- 31.03.2020, ò??üê? ??? ???òí?? ???ü???àò???é ???? ?à??à?è?à?ì??
ì?ò????.


? íà?ò??ù?? ???ì? CERIC ??èíèìà?ò ?à??êè íà ???ó÷?íè? ???òó?à ê
?ó?à???ò?ê?ìó í?éò??íí?ìó ??íò?ó è Solaris.
? ????è ? ò??íè÷??ê?é ì????íè?à?è?é ó?òàí???ê ? ?????íèè ???ü???àò???ì ?????à?à?ò??
???àíè÷?íí?? ???ì? ??? ???????íè? è???????àíèé íà ???-???êò??ì?ò?à?
.

? ?áú????íí?ì ê?íêó??? è???????àò??è, ?àá?òà?ùè? ? ????èè, ì??óò ??????ü???àòü?? ???????ê?é, ??????òà????ì?é ÷???? ?òê??ò?é ???ì?-???òó? ? ?àìêà? ??????é?ê??? ????êòà ACCELERATE. ?íè ì??óò ?? ?à????ó ???ó÷èòü èí?è?è?óà?üíó? ???????êó ????êòà ACCELERATE ? ?????ò??ê? ?à??êè, àíà?è?? ???ó?üòàò?? è?ì???íèé è ?àíí??.

CERIC ?????à?à?ò ???????êó ì?áè?üí??òè ??ó? ???ü???àò???é ??? êà???é
????êòí?é ?à??êè è íà??à?? ?à ????ê?êà÷??ò??íí?? ?óá?èêà?èè ? ?òê??ò?ì
???òó??ì.


?à??êà ???à?ò?? íà ?àéò?: https://vuo.elettra.trieste.it/,
?????íèò??üíà? èí???ìà?è? ? ê?íêó???:
https://www.ceric-eric.eu/users/call-for-proposals/,
??è?àíè? ó?òàí???ê, ???òó?í?? ? ?àìêà? ê?íêó??à:
https://www.ceric-eric.eu/users/open-access-offer).
??íòàêòíà? èí???ìà?è?: useroffice@ceric-eric.eu

? ó?à??íè?ì,
??? "????????àò??ü?êè? èí??à?ò?óêòó??"
??íòàêò?: ?à?èí? ?à?à??ò??íà ???ê?í?í

*****************************************
Marine Melkonyan, PhD
The coordinator
The Russian National Contact Point (NCP) for Research Infrastructures
under EU H2020
National University of Science and Technology MISIS
119049, Moscow, Leninskiy pr. 4
Phone:+7 495 638-46-52; mob.:+7-916 -707-92-57
Site: http://h2020-infra.misis.ru/
E-mail: fp7-infra@misis.ru


?à???? í????ò?é: ?í???ìà?è?
31.01.2020 18:02  Vadim Sharov    
???áù?íè? è? ò?ì?: From: ??àíò? ??í?à ????é?ò?è?       ê íà÷à?ó ?ò?àíè??  ê?ìì?íòà?èè:  »
???????? ??????? ?? ?????????? ???????????? ?????? ?????????????? ???????? ????????? (II ?×?????)
??í? ????é?ò?è? èíí??à?è?ì ??èíèìà?ò ?à??êè íà ó÷à?òè? ? ê?íêó??? íà ???àíè?à?è? è ???????íè? ???è?íà?üí?? ?òà??? ???????èé?ê??? ê?íêó??à ????????? (II ?÷????ü).

???ü ???????èé?ê??? ê?íêó??à ???????:

??íàê?ì??íè? è ?????÷?íè? ?áó÷à?ùè??? ?á?à???àò??üí?? ???àíè?à?èé, ?à???????íí?? ? ???ü?ê?é ì??òí??òè, ? ?àá?òó íà? ò??í????è÷??êèìè ??è??èò?òàìè ?à?è?íà?üí?é ò??í????è÷??ê?é èíè?èàòè?? (???), ? ò?ì ÷è???, ??èì?í?íè? ?è?????? ò??í????èé ? ???ü?ê?ì ????é?ò??, ?à?à÷àì ??á?òè?à?èè ???, è????ü???àíè? á???è??òíèê?? ? ???ü?ê?ì ????é?ò??.

?à??êè íà ê?íêó?? ??èíèìà?ò?? ?? 10 ÷à??? 00 ìèíóò (?? ì??ê???ê?ìó ???ì?íè) 25 ????à?? 2020 ???à.

?á?àùà?ì ?à?? ?íèìàíè?, ÷ò? ??í? í? ??ò?ó?íè÷à?ò ? ê?ì?àíè?ìè, ?êà???à?ùèìè ó??ó?è ?? ?????ò??ê? ?à???ê.

??????íè? ? ê?íêó???

??íòàêòí?? ?è?? ?? ê?íêó??ó: ?ó?èíà ?àòà?ü? ?à???ü??íà shurina@fasie.ru +7 (495) 231- 19-06 (??á.154)

? ??ó÷à? ò??íè÷??êè? ???á??ì ????èì ?á?àùàòü?? ? ??ó?áó ò??íè÷??ê?é ???????êè: support@fasie.ru, ò??.: +7 (495) 231-19-06 (??á. 196).

(? 9:00 ?? 13:00 è ? 14:00 ?? 18:00 ? ?àá?÷è? ?íè, ???ì? ì??ê???ê??).

?êòè?í?? ????êè ?? ????ê?: http://fasie.ru/press/fund/konkurs-agronti-2/


?à???? í????ò?é: ??í????í?èèIX ?ú??? ?????èé?ê??? ?áù??ò?à ì??è?èí?êè? ??í?òèê???;  deleted by Vadim Sharov
12.01.2020 03:20  Vadim Sharov           ê íà÷à?ó ?ò?àíè??  ê?ìì?íòà?èè: 0
??à?à?ì?? ê?????è!
???ê?ìèò?ò ??è??à?à?ò ?à? ??èí?òü ó÷à?òè? ? ?àá?ò? IX ?ú???à ???????èé?ê?é ?áù??ò??íí?é ???àíè?à?èè ?????èé?ê?? ?áù??ò?? ì??è?èí?êè? ??í?òèê???, ê?ò???é ???ò?èò?? 23-27 è?í? 2020 ?. ? ?. ???ê??.
?. ???ê?à, ??àíè? ??à?èò??ü?ò?à ???ê??, ó?. ????é ??áàò, ?.36

?IX ?ú??? ????èé?ê??? ?áù??ò?à ì??è?èí?êè? ??í?òèê??: ì???óíà???í?é ê?í????? ? à????èè???àíí?ìè ì?????è?òè?ìè? ? ??í? è? ?à?í?é?è? ??á?òèé ??? ???????è?íà?üí??? ???áù??ò?à ì??è?èí?êè? ??í?òèê??. ???ê?ìèò?ò ?òà?èò ????? ??á?é ?à?à÷è ?????á?ò???àòü ?áì?íó ???ò?ì è ??????íè? èí???ìè???àíí??òè ????èà?è?ò?? ? ?óí?àì?íòà?üí?? è ??èê?à?í?? è???????àíè?? ? ?á?à?òè ì??è?èí?ê?é ??í?òèêè, ?à??èòè? è óê?????íè? ?????é ì???ó ó÷?????íè?ìè íàóêè, ?????é ?ê??? è ???à?????àí?íè?, ???????è?íà?üí?? ê?íòàêò?? ó÷?í?? è ??à÷?é.

? ?????àìì? ?à??àíè???àí? ???íà?í?? ??ê?à?? è ??ê?èè ???óùè? ?ò?÷??ò??íí?? è ?à?óá??í?? ????èà?è?ò?? ? ?á?à?òè ì??è?èí?ê?é ??í?òèêè è ??í?òèêè ÷?????êà, íàó÷í?? è ?á?à???àò??üí?? ?èì???èóì?, ??ê?èè ?ò?í????? ??ê?à???.

??í??í?? íà??à???íè? ?ú???à:
?èò???í?òèêà è ì???êó???íà? ?èò???í?òèêà;
??èíè÷??êà? ??í?òèêà: ?èà?í??òèêà, ??÷?íè? è ????è?àêòèêà íà?????ò??íí?? á????í?é;
???í????èè ?èà?í??òèêè íà?????ò??íí?é ?àò????èè, ?ê??÷à? ???ê?í????è?ííó?, ???íàòà?üíó? è ???èì??àíòà?è?ííó? ?èà?í??òèêó;
??í?òè÷??êà? ??è??ìè????è?;
??í?òèêà ìí????àêò??í?? ?àá????àíèé è ????í?íà????ó?ì?? ??è?íàê??;
?íê???í?òèêà;
??è??í?òèêà è ???ó???è? ?àá?ò? ??í??;
?è?èí???ìàòèêà;
?à?ìàê???í?òèêà è ?à?ìàê???í?ìèêà;
?óòà??í??, ??í?ò?ê?èê????è?;
?è?áàíêè è áè????ó??í?? ê????ê?èè;
?????è???àíè? íà?????ò??íí?? á????í?é in vitro, in vivo è in silico;
??í?ò??à?è?;
??í?ìí?? ???àêòè???àíè?;
???èê?-??í?òè÷??ê?? ê?í?ó?üòè???àíè?; ì??èê?-??í?òè÷??êà? ??ó?áà;
?í???ìàòè?à?è? ? ê?èíè÷??ê?é è ?àá??àò??í?é ??í?òèê?;
??????à?àíè? ì??è?èí?ê?é ??í?òèêè;
?òè÷??êè?, ???èà?üí?? è ??à????? ???á??ì? è????ü???àíè? ??í?òè÷??êè? ò??í????èé ? ì??è?èí?.
? ?àìêà? ?ú???à ???????à?à?ò?? ???????íè? íàó÷í?? ê?í????í?èé ????àíí?? á????íè?, ?????? ò??í????èè ?èà?í??òèêè íà?????ò??íí?? á????í?é?, ???í?ìí?? ???àêòè???àíè? ? ì??è?èí?ê?é ??í?òèê?? è ??ó?è? à????èè???àíí?? ì?????è?òèé, à òàê?? ê?íêó??à ?àá?ò ì?????? ó÷?í??.

?ó??ò ???àíà ?à??êà íà ?à??ì?ò??íè? ê?ìè??èè ?? ???íê? ó÷?áí?? ì?????è?òèé ?????èíà?è?íí??? ????òà ?? ?à??èòè? í???????í??? ì??è?èí?ê??? è ?à?ìà???òè÷??ê??? ?á?à???àíè? ?èí???à?à ????èè.

??ê?à?÷èêè ?èì???èà?üí?? ?à???àíèé è ?ò?í????? ????èé áó?óò ?ò?á?àí? ???ê?ìèò?ò?ì ?? ???ó?üòàòàì ????í?è???àíè? ??è??àíí?? àíí?òè???àíí?? ?à???ê íà ??ê?à?. ?íí?òè???àíí?? ?à??êè, ???ó÷è??è? ?????èò??üíó? ????í?è?, áó?óò ??óá?èê??àí? ? ìàò??èà?à? ?ú???à ? ?ó?íà?? ????è?èí?êà? ??í?òèêà?.

???àíè?àò???:
????èé?ê?? ?áù??ò?? ì??è?èí?êè? ??í?òèê??
?????à?üí?? ???ó?à??ò??íí?? á????òí?? íàó÷í?? ó÷?????íè? ????èê?-??í?òè÷??êèé íàó÷í?é ??íò? èì?íè àêà??ìèêà ?.?. ??÷ê??à?
?ú??? ??????èò?? ??è ???????ê?:
?èíè?ò???ò?à ???à?????àí?íè? ??
?èíè?ò???ò?à íàóêè è ??????? ?á?à???àíè? ??
????èé?ê?é àêà??ìèè íàóê
?íí?òè???àíí?? ?à??êè íà ??ê?à?
?íí?òè???àíí?? ?à??êè íà ??ê?à? ?? ò?ìàòèê? ?ú???à, ????ì??íí?? ? ???ò??ò?ò?èè ? ò??á??àíè?ìè è ó????í? ???????è? ????í?è???àíè?, áó?óò ??óá?èê??àí? ? ìàò??èà?à? ?ú???à ? ?ó?íà?? ????è?èí?êà? ??í?òèêà?.

??íêó?? ì?????? ó÷?í??
? ?àìêà? ?ú???à ???é??ò ê?íêó?? ì?????? ó÷?í??. ??èí?òü ó÷à?òè? ? ê?íêó??? ì???ò ??á?é ????èà?è?ò, ????àíí?é ? ????é ???????è?íà?üí?é ???ò??üí??òè ? ??í?òèê?é, ????à?ò?ì ì?à??? 34 ??ò. ?÷à?òè? á????àòí??. ??? ???àíí?? íà ê?íêó?? ?àá?ò? áó?óò ?à??ì?ò??í? à?ò??èò?òí?ì ???è.

?àéò ì?????è?òè?:
https://www.romgconference.ru/ru?fbclid=IwA...iiEX5fKqEQ0goGg


?à???? í????ò?é: ?í???ìà?è??àê ????àêó?êè áó?óò ì?í?òü?? ? 2020 ???ó;  deleted by Vadim Sharov
11.01.2020 22:03  Vadim Sharov           ê íà÷à?ó ?ò?àíè??  ê?ìì?íòà?èè: 0
28.12.2019 ??óá?èê??à?è ?????à?üí?é ?àê?í ? 449-?? ? ?÷????í?é ????è?é ????à??ê, á??ü?à? ÷à?òü ê?ò???? ?à?àá?òà?ò ? è??? 2020 ???à. ?? ??òü è ò?, ê?ò???? ??òó??ò ? ?è?ó ? ?í?à?? 2020 ???à. ????àí?éò? ?àì?òêó è ???èò??ü ? ê?????àìè, ÷ò?á? í? ????ó?òèòü í????????íè?.

?àê è?ì?í?ò?? ?àêó?êè ? ?í?à?? 2020 ???à ??á?à?è è?ì?í?íè? ? 44 ?? ? 1 ?í?à?? 2020 ???à ? òàá?è?? ? ê?ìì?íòà?è?ìè. - ?ò? ??à?ì?íò ?òàòüè ? ???òà?à ???ê?íò?àêò.

???íó? ????è? ÷èòàéò?: https://goscontract.info/podgotovka-k-tende...XS0kB007xZaRPII


?à???? í????ò?é: ?í???ìà?è??????????????? ??????? ? ?????? ??????????? ????????? IRA-SME;  deleted by Vadim Sharov
21.12.2019 23:56  Vadim Sharov           ê íà÷à?ó ?ò?àíè??  ê?ìì?íòà?èè: 7
?í????ò???ííèé ê?íêó?? ? ?àìêà? ??????é?ê?é ?????àìì? IRA-SME, ?à?òí??? ?? ì???óíà???í?ìó ê?í????èóìó ? ???ìàíè?, ×??è?, ???ü?è? (???è?í? ??àí??è? è ?à???íè?), ??ê??ìáó??, ?ó??è?;

?à??êè ??èíèìà?ò?? ? 10:00 (ì?ê) 16 ??êàá?? 2019 ???à ?? 10:00 (ì?ê) 14 à????? 2020 ???à.

???ê ?à??ì?ò??íè? í? ì???ò ??????àòü 120 êà??í?à?í?? ?í?é ? ì?ì?íòà ?ê?í÷àíè? ???êà ??è?ìà ?à???ê.

??àíò? ??????òà????ò?? ìà??ì èíí??à?è?íí?ì ??????è?òè?ì ? ?à?ì??? í? á???? 15 ì?í ?óá??é ??è ó????èè ???èíàí?è???àíè? è? ??á?ò??íí?? è (è?è) ??è???÷?íí?? ?????ò? ò??òüè? ?è? ? ?à?ì??? í? ì?í?? 50% ?ò ?óìì? ??àíòà. ???ê ?????í?íè? ????? ? 18 è?è 24 ì????à.

? ê?íêó??? ì??óò ??èíèìàòü ó÷à?òè? ??è?è÷??êè? ?è?à, ???ò??ò?ò?ó?ùè? 209-?? ?ò 24.07.2007, íà????ùè??? ? ??èí?ì ????ò?? ?óáú?êò?? ??? è ???à??è? ?à??êè ? ??è????íè?ì í??á???èì?? ??êóì?íò?? ? èí???ìà?è?íí?é ?è?ò?ì? ??í?à.

????÷?íü ê?èò??è?? è ??????ê ???íêè ?????òà???í? ? ??????íèè ? ?????àìì? (????êà)

???àòü ?à??êó ?? ì???ò? ÷???? ?è?ò?ìó ?? ???í?-?? ?? à????ó http://online.fasie.ru
?á?àùà?ì ?íèìàíè?, ÷ò? ??ìèì? ?à??êè ? ??í?, ????íà á?òü ???àíà ?áùà? ?à??êà ?ò èì?íè ÷??í?? ê?í????èóìà íà ?àéò? IRA-SME (íà àí??èé?ê?ì ???ê?)- ?? 25.02.2020, à òàê?? êà???ì ?à?óá??í?ì ?à?òí???ì- ? ???? ???ò??ò?ò?ó?ùó? ?èíàí?è?ó?ùó? ???àíè?à?è? (?????í á?òü ìèíèìóì ??èí ?à?óá??í?é ?à?òí?? è? ?ò?àí, ??èíèìà?ùè? ó÷à?òè? ? ê?íêó???). ? ???ìàíèè ???ê ???à÷è ?à???ê- 31.12.2019.

????üáà ? ?á??àò??üí?ì ?????ê? ??íàê?ìèòü?? ? ???í?é èí???ìà?è?é ? ê?íêó???, ? ÷à?òí??òè, ? ?óê?????ò??ì ??? ?à??èò???é (Guidelines for applicants) http://www.ira-sme.net/calls/current-call/

??íòàêòí?? ?è?? ?? ê?íêó??ó: ???÷?íê? ??ü?à ?????è??íà

levchenko@fasie.ru

+7 (495) 231-38-51

http://fasie.ru/press/fund/ira-sme-2020/


?à???? í????ò?é: ??í????í?èè??????ò??íí?é ??÷?? ê 250-??òí?ìó ?áè??? ???ê?àí??à ??í ?óìá??ü?òà;  deleted by Vadim Sharov
18.09.2019 10:17  Vadim Sharov           ê íà÷à?ó ?ò?àíè??  ê?ìì?íòà?èè: 0
Liebe Freund*innen und Kolleg*innen,

anlässlich des 250. Geburtstags von Alexander von Humboldt organisiertam 1. November 2019 das Kulturzentrum GOROD (München), Geographische Gesellschaft München e.V. und Club Dialog e.V. (Berlin) einefeierliche Veranstaltung mit dem Titel ?Alexander von Humboldt und Russland?.

Im Rahmen dieser Veranstaltung treffen sich Experten aus Russland und Deutschland, um über den Beitrag von Alexander von Humboldt zur wissenschaftlichen und kulturellen Entwicklung beiden Länder zu diskutieren.

Alexander von Humboldt (* 1769, ? 1859), einer der bedeutendsten Naturforscher seiner Zeit, unternahm 1829 eine Expedition nach Russland, um die mineralogische,meteorologischeundgeologische Beobachtungen dort durchzuführen. Diese Reise beeinflusstelangfristig wirtschaftliche, kulturelle und wissenschaftlicheBeziehungen zwischen Russland und Deutschland.

Die feierliche Veranstaltung findet im Kinosaal des Russischen Hauses der Wissenschaft und Kultur (Friedrichstraße 176-179, 10117 Berlin) um 18:00 Uhr statt.

Wir laden Sie herzlich ein, an unserer Veranstaltung teilzunehmen!

Das Programm der Veranstaltung und die Einladung können Sie hier runterladen (Änderungen sind vorbehalten).

____________________________________________________________________________________________________
_______________________________

?????è? ??ó?ü? è ê?????è!

?? ??è??à?à?ì ?à? ??èí?òü ó÷à?òè? ? ò?????ò??íí?ì ??÷???, ?????ù?íí?ì 250-??òí?ìó ?áè??? ???ê?àí??à ??í ?óìá??ü?òà1 í??á?? 2019 ?.

? ?àìêà? ì?????è?òè???? íà??àíè?ì ????ê?àí?? ??í ?óìá??ü?ò è ????è?? ?ê????ò? è? ????èè è ???ìàíèè ?á?ó??ò ?ê?à? ???ê?àí??à ??í ?óìá??ü?òà ??à??èòè? íàóêè è êó?üòó?? ?òè? ?ò?àí. ??????è?òè? ???àíè???àí? ?ó?üòó?í?ì ??íò??ì ??????? (??í??í), ?????à?è÷??êèì ?áù??ò??ì ??í??íà, à òàê?? ??óá?ì ?èà??? (????èí).

???ê?àí?? ??í ?óìá??ü?ò (* 1769, ? 1859), ??èí è? ?àì?? ?íà÷èì?? íàòó?à?è?ò?? è ?????à????????? ???ì?íè, ??????èí?? ? 1829 ???ó ?ê????è?è? ? ????è? ??? ???????íè? òàì ìèí??à???è÷??êè?, ì?ò???????è÷??êè? è ??????è÷??êè? íàá????íèé. ?òà ?????êà ?êà?à?à ?íà÷èò??üí?? ??è?íè? íà ?ê?í?ìè÷??êè?, êó?üòó?í?? è íàó÷í?? ????è ì???ó ????è?é è ???ìàíè?é.

??????ò??íí?é ??÷?? ???é??ò ? êèí??à?? ?ó??ê??? ??ìà íàóêè è êó?üòó?? (Friedrichstraße 176-179, 10117 Berlin) ? 18:00.

?ó??ì ?à?? ?è??òü ?à? íà íà??ì ì?????è?òèè!

?????àììó ì?????è?òè? è ??è??à??íè? ?? ì???ò? ?êà÷àòü ????ü (? ?????àìì? ???ì??í? è?ì?í?íè?). https://www.club-dialog.de/wp-content/uploa...Humboldt_RU.pdf


?à???? í????ò?é: ??í????í?èè
?àá??àò??è? ???èê?í ? ??? ?òê??òà!

10 è??? 2019 ???à ???ò?????ü ???????àíí?? è ?÷?íü ?à?í?? ??á?òè? - ??ì?àíè? ???èê?í ?òê???à ???? ?àá??àò??è? è ??????à ?????é ò??íèí? ?? ???ìàò???à?è÷??ê?é ?÷è?òê? á??ê??!
? ì?????è?òèè ??èí??è ó÷à?òè? á???? 70 ???ò?é è? ?à??è÷í?? ó÷?????íèé ???ê?? è ???ê???ê?é ?á?à?òè.

?àá??àò??è? ???èê?í ? ??? ? ?ò? í? ò??üê? ???ò??ííà? ?ê????è?è? á???? 30 ?è??? ??èá???? ?à??è÷í?? ???è????èò???é, í? è ì??ò?, ??? ????èà?è?ò? ?? è ??è??à??íí?? ?ê????ò? áó?óò ò????ü ???ó???í? ??????èòü ?áó÷à?ùè? è ?????íòà?è?íí?? ì?????è?òè? ?? ê??ò?÷í?ì ò??í????è?ì, ???ò??ìèê? è ??í?ìèê?.

?????ì?íí?? ò??íè÷??ê?? ??íàù?íè? ?àá??àò??èè ????????ò ??????èòü ?÷í?? ò??íèí?è è ìà?ò??-ê?à???, ??ìèíà?? è ??ì?í?ò?à?èè ?á??ó???àíè? ??? ??ó?? ?? 35 ??ó?àò???é è ??è ?ò?ì ???òè ò?àí????è? ? ?í?àéí-???èì?.

?? ?à?? ??è??à?èòü ê ó÷à?òè? ? íà?è? ì?????è?òè?? ì???êó???í?? è ê??ò?÷í?? áè??????, ????èà?è?ò?? ? ?á?à?òè ???-?ê????òè?, ê?èìèíà?è?òèêè, ê?èíè÷??ê?é ?èà?í??òèêè, áè?ò??í?????? è áè??à?ìà???ò??, ??ò??èíà??? è ?ê????ò?? ?? ?èù???é á????à?í??òè!

? ???í?ì ????÷í?ì ?á??ó???àíè?, ?????òà???íí??? ? ?àá??àò??èè ???èê?í, ì??í? ??íàê?ìèòü?? íà ?àéò?: https://www.helicon.ru/osnashchenie-laboratoriy/demo/. ?à??è?àíè? ??ìèíà??? è ???ì? ?à???ê íà èí?è?è?óà?üí?? ??ì?í?ò?à?èè è?è ò??íèí?è òàê?? ?ê??? ?????ò?? ? ?ò?ì ?à????? íà ?àéò?.

????èò? ?à í????ò?ìè!
???ì ?à? ? ?àá??àò??èè ???èê?í!

?????: ???ê?à, ??íèí?êè? ????, ???, ??ì 1, ?ò???íè? 40, ??? ??? èì. ?.?.????????ê???, ?àá??àò??í?é ê???ó? ???. 1 ?òà? (3 ìèíóò? ???ê?ì ?ò ì?ò?? ???ì?í?????êèé ??????êò?). ???ì? ?àá?ò? ? ? 10:00 ?? 18:00 ?? áó?íèì ?í?ì.

????? á?à???à?í??ò?é: 2??á?à???à?è?è (2): KatBat, Kase


?à???? í????ò?é: ?í???ìà?è?????í?? ???ê?? ?à?ó?êà ??àíà S ?òê??ò??? ???òó?à íà ??? (?? 2021 ?.)
30.06.2019 04:40  Vadim Sharov           ê íà÷à?ó ?ò?àíè??  ê?ìì?íòà?èè: 62
????í?? ???ê?? ?à?ó?êà ??àíà S ?òê??ò??? ???òó?à íà ??? (?? 2021 ?.)
??àí S ??è??àí ?á????÷èòü ???á??í?é ???òó? ê ???ó?üòàòàì íàó÷í?? è???????àíèé è, ? ??????êòè??, ?òêà? ?ò ??àòí?? ?ó?íà???. ??àí S ?à??ìàò?è?à?ò?? ??? à?ò??àìè êàê ?ò??ò íà ??èì?í??ì?é ?á?÷í? ??????üí? ??????é ?????á ?óá?èêà?èè íàó÷í?? ?òàò?é.
?à??àá?ò÷èê ??àíà S - ??ó??à ??????é?êè? à??íò?ò? ?? ?èíàí?è???àíè? íàóêè (Coalition S). ? Coalition S ?????ò 13 ?èíàí?è?ó?ùè? à??íò?ò? ??????é?êè? ?ò?àí è ??à ê?ó?í?é?è? àì??èêàí?êè? è???????àò??ü?êè? ??í?à (Wellcome Trust è ??í? ?è??à è ???èí?? ??éò?).
????í?? íà 2021 ??? ???ê?? ?à?ó?êà èíè?èàòè?? ????àí ? ?à??àá?òê?é í???? ?óê?????ùè? ??èí?è??? ??? ??àíà S. ????à?í? í???ì ??èí?è?àì, ? áó?óù?ì ?à????? íà ?óá?èêà?è? ?òàò?é áó?óò ???à÷è?àòü?? ???í???àìè (??í?àìè) è?è óíè????èò?òàìè, í? í? à?ò??àìè. ??èòèêè ??àíà S ?÷èòà?ò, ÷ò? ?í ???àíè÷è?à?ò ó÷?í?ì ??á?? ì??òà ?óá?èêà?èè è íà?ó?à?ò àêà??ìè÷??êè? ???á???.
?? ìí?íè? ?ò???ííèê?? ??àíà S, íó?í? ??ó?è? ê?èò??èè ???íêè ó????í??òè íàó÷í?é êà?ü???, ?ê??÷à?ùè? ???à÷ó ?à???ê íà ?àò?íò?, èí???ìà?è?íí?-????à?àí?è?ò?êó? ???ò??üí??òü, ò?àí???? ?íàíèé ? ???ì????íí??òü è ?ê?à? ? ????íè? ???èà?üí?? ???á??ì.
? íà?ò??ù?? ???ì? ??í??í?é ì???é êà÷??ò?à ?ò???üí?? è???????àò???é è è? ???ò??üí??òè ??òà?ò?? ?óá?èêà?èè ? ?ó?íà?à? ? ????êèì èì?àêò-?àêò???ì, òàêè? êàê, Nature è Science. ???ò?ìó, ?? ò?? ???, ??êà êà?ü??à ó÷?í??? ?????????ò?? ò?ì, ??? ?í ?óá?èêó?ò??, à í? ò?ì, ÷ò? ?óá?èêó?ò, ?? ?ò???í? ?????òà?èò???é íàó÷í??? ???áù??ò?à ??àí S áó??ò ??ò??÷àòü ?????òè???íè?.
×ò?á? Plan S ?àá?òà?, ??? ??èí?è?? ????í? á?òü ??èí?ò? è???????àò??ü?êèìè ???àíè?à?è?ìè ?? ???ìó ìè?ó, ? ÷à?òí??òè, ? ?????í?é ?ì??èê?, ?èòà? è ?í?èè.
? ??êàá?? ???????? ???à êèòàé?êè? ??è?èà?üí?? ?è?à ?à??è?è ? ???èò??üí?é ???????ê? ?ò??? ??àíà, à ??à?í?é ????òíèê ?í?èè ?? íàóê? ?à??è?, ÷ò? ??? ?ò?àíà, ò??òèé ?? ???è÷èí? ???è????èò??ü íàó÷í?? ?àá?ò ? ìè??, ????è??ò?? ??? ??àí?ì S.
???????êà ?? ?ò???í? ??? ì?í?? ?÷??è?íà, è, ? ??í??í?ì, ???òó?à?ò ?ò óíè????èò?ò??, à í? ??à?èò??ü?ò??íí?? ó÷?????íèé.
?????áí??òè:
https://sciencebusiness.net/news/european-f...-plan-year-2021

??à?èá?,??? " ????????àò??ü?êè? ?í??à?ò?óêòó??"

????? á?à???à?í??ò?é: 6??á?à???à?è?è (6): banned sceptique-NMRguy, genseq, CowDoc, Silence, Qaz, hotelyar


?à???? í????ò?é: ?í???ìà?è????óì á???? ìí?é í? ì????è?ó?ò??.
15.05.2019 13:11  yack / Vadim Sharov           ê íà÷à?ó ?ò?àíè??  ê?ìì?íòà?èè: 2
??à?à?ì?? ê?????è,

? ???à??íè? íè ??? ê??? í? ??ê??ò, ÷ò? ó?? ?????üí? ?à?í? ???óì óò?àòè? ó??à????ì??òü, ?ò?àò??è? ?à??èòè? è íà???í?íè? ê?íò?íò?ì. ???òó? ê ?óíê?è?ì à?ìèíè?ò?àò??à ?? ???é ?è?èì??òè óò?à÷?í á???????àòí?.
??? ?à?í? ???óì ?????òà????ò ??? ì?í? ?ê???? í??òà?ü?è÷??êèé, ÷?ì ???????è?íà?üí?é èíò????. ??ì í? ì?í??, ?? ????????íí??? ì?ì?íòà ? ÷ó??ò???à? ??á? ?á??àíí?ì ???????è?àòü êàê??-ò? ????áè? ?????êà ? ò?ì ????, ?à ê?ò???? ??????. ?? í??à?í? ? ??è??? ê ?????ó, ÷ò? í? ?à????à?à? ??? ?ò??? á???? ???òàò?÷í?ì ???ì?í?ì.
??-??????, á?ò? íàó÷è?è?ü ?á???èòü ?è?üò??, ê?ò???? ?à??àáàò??à?è?ü è ?áí?????è?ü ??????íèé ?à? ìí??? ??ò íà?à?. ?à ??à??íèêà? ó ì?í? ó??? í??ê??üê? ÷à???, ÷ò?á? ??÷è?òèòü ??ò? á? í??ê??üê? ?????? ?ò?àíè? ??è?êà ?àá?ò?.
??-?ò????, ó ì?í? í?ò ???ì??í??òè ?????í??àòü?? ? ???òü?ê???ì ? ???????, ê?ìó è? íà? á??ü?? í?÷??? ???àòü. ?íàíè?ó?ò ?í íà ???è ???ò?, è?è ????ò? ?ò?à?à?ò í?????àíè?ì ? ?ü?í?ì ó?à?? - á???? ? í? ?à????à?à? ???ì?í?ì ??? ???ò??üí??òü ?????êàòü.
?-ò??òüè?, ?ò?óò?ò?è? ???ò??????íè? e-mailà ??è ???è?ò?à?èè ??è???? ê íà????ó á?ò?? è ????ò? í?à??ê?àòí?? ?è÷í??ò?é. ? ?ò?óò?ò?è? à?ìèí?êè? ?óíê?èé ???èòü ?òó ???á?ìó ?è?ò?ìí? í????ì??í?, à êà???é ?à? ÷è?òèòü ??ó÷íó? í?ò ???ì?íè.
?-÷?ò???ò??, á?? à?ìèí?êè? ??à? í????ì??í? ?àá??êè???àòü ????àíè? í???? àêêàóíò?? ? ??í??? IP, ÷ò? òàê?? ??áà????ò ?ó÷í?é ?àá?ò?, íà ê?ò??ó? á???? í?ò ???ì?íè.

?í?, ??é?ò?èò??üí?, ?÷?íü ?à?ü, í? ??è??à ???à ??è?íàòü, ÷ò? ?òà ????à ? ì??é ?è?íè ?ê?í÷àò??üí? ?àê?í÷è?à?ü.

????? á?à???à?í??ò?é: 38??á?à???à?è?è (38): kb1, dk, TAMARA5, Bern5, bee3, mouse in cis, ???òü?ê?? ?èòà?èé ??é???è÷, genseq, nfil1985, Mykhaylo, Vadim Sharov, -?-, semi, Blaid, campus, chr22, profdoc, Asterix, nimmel, Daemonarchestratygos, NMR-guy, banned sceptique-NMRguy, ?àè?, CowDoc, ??ê?óò, Vassa, Sergey5, yamiren, kenseq, generic01, Kadet, himik, R-J-Dio, Coincedence, MaloryWayss, Irish, Vladch, Sergeant

?ò?àíè?? (201):  1 2 3 4 > » 
 
????íêà í????ò?é, ???í??? ? "?èà?ì"
ê?ì?àíè? '?èà?ì' ? c??í??? ê???íêè í????ò?é
??è?ê ?? êàòà???ó ?èà?ì
 

  


?àòà???è
??áà?èòü ??è?àíè? í???é ê?ì?àíèè ?è?ì?: 579
??áà?èòü í??ó? ?à?à÷êó ?à?à÷è: 125


?áú????íè?

···
···

molbiol.ru ???···
 ·  ?èêèìà?ò - ??? èíò??í?ò-ìà?à?èí? ? ??í?ì ì??ò?  · Doctor Plastic: ó???è÷?íè? ??ó?è - ? ??íò?? ???ê?? · 
···


···
 ·  ?ò?è÷í?é ??á?? ?àíí? ÷ó?óíí?? ? ???òà?ê?é  ·  ???ì??ê??í???? ó???í?ì?÷???íí?? òó?è?òè÷????ê?? à??íò?ò?? Coral Travel · 
···

 
 
molbiol.ru  ·  redactor@molbiol.ru  ·  ??ê?àìà

molbiol.ru - ì?ò???, èí???ìà?è? è ?????àìì? ??? ì???êó???í?? áè??????   Rambler   

我的绝色总裁未婚妻最新章节,我的总裁未婚妻,我的美女总裁未婚妻
homeaboutnewsPartnerscontact
嫡女医妃沈清曦微盘一品嫡女-皇帝难伺候神医嫡女854章嫡女心计傻王的心尖宠百度云重生之功夫嫡女
女主是嫡公主叫小七令秋重生之嫡女医妃免费阅读全文嫡女锋芒之一品孽妃相府嫡女陛下请侍寝表 嫡女映儿